utorak, srpanj 25, 2017
Hrvatski
(Hrvatska) English (United
States) Deutsch
(Deutschland)  
 

Get Adobe Flash player

Kontakt podaci

SELK d.d.

Kolodvorska 27, 44320 Kutina
tel: +385 44 637 201, 
fax: +385 44 682 438
selk@selk.hr

 

Iz galerije

Vijesti iz SELK-a

Najave: Poziv na skupštinu Društva 1.6.2012

Temeljem članka 277.  st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, u svezi čl. 45. st. 3. i 4. Statuta Društva Uprava  Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

SELK d.d, Kutina,  koja će se održati dana 27.6.2012. g. s početkom u 17,00 sati u Kutini, u prostorijama Društva, Slavonska br.1, Hala 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1.      Otvaranje Glavne skupšine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova

2.      Godišnje financijsko izvješće Uprave o poslovanju u 2011. godini i stanju Društva.

3.      Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva za 2011. godinu

4.      Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2011. godinu

5.      Usvajanje financijskog izvješća o poslovanju i donošenje odluke o rasporedu dobiti

6.      Davanje razrješnice Upravi

7.      Davanje razrješnice Nadzornom odboru

8.      Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata

9.      Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

10.  Donošenje odluke o izboru ovlaštenog revizora za  poslovnu 2012. godinu.

 

Uprava u okviru svojih zakonskih i statutarnih ovlasti predlaže  Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka

 

2. Prihvaća se izvješće Uprave-direktora Društva o poslovanju Društva u 2011.  godini i stanju Društva

3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2011. godini.

4. Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2011. godinu

5. Prihvaća se:

      I  Godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu koje se sastoji od

          - računa dobiti i gubitka

          - bilance

          - izvješća o tijeku novca

          - bilješke uz financijsko izvješće

      II Prijedlog rasporeda dobiti

-          Dobit utvrđena u iznosu 678.985,00 kn rasporedit će se u zadržanu dobit

-          dividenda u iznosu 146.145,00 kuna isplatit će se iz dobiti 2000. godine

-          utvrđuje se iznos dividende po dionici od 15,00 kuna        

 

      Izvješća pod  I priložena su u ovoj odluci i njezin su sastavni dio.

6.  Daje se razrješnica Upravi - direktoru Društva za vođenje poslova u 2011. godini.

7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2011. godini.

 

8. Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora, radi isteka mandata.

1.      Humpelsteter, Želimir iz Kutine, Nazorova 23

2.      Bervida, Marija iz Kutine, Kneza Trpimira 1

3.      Hergouth, Peter Franz, Gross St.Florian, Tanzeldsorf 11, Austrija

4.      Kust Ivan, iz Vrbovca, B. Patačića 4

5.      Papac Božo iz Našica, I. Zajca 10

6.      Sopina, Branko iz Kutine, A.G. Matoša 123

7.   Mihalčik, Đurđa iz Međurića, Slavonska 91

 

 

Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2012. godini izabire se ovlašteno revizorsko društvo Revikus d.o.o. iz Nove Gradiške.

 

9.  U Nadzorni odbor imenuju se:

1.      Humpelsteter, Želimir iz Kutine, Nazorova 23

2.      Bervida, Marija iz Kutine, Kneza Trpimira 1

3.      Hergouth, Peter Franz, Gross St.Florian, Tanzeldsorf 11, Austrija

4.      Knezović Mate iz Kutine, Kutinska lipa 43 D

5.      Bervida Neven iz Kutine, Kneza Trpimira 1

6.      Sopina, Branko iz Kutine, A.G. Matoša 123

Od strane Radničkog vijeća za člana N.O. imenovana je predsjednica R.V

            7.  Mihalčik, Đurđa iz Međurića, Slavonska 91

 

 

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u Registar dionica i njihovi opunomoćenici na temelju pisane punomoći ovjerene u Kadrovskoj i općoj službi Društva ili ovjerene kod Javnog bilježnika.

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva do dana održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma prema odredbama Statuta, naredna Glavna skupština zakazuje se za 12.07.2012. g. s početkom u 16,00 sati na istom mjestu održavanja.

Punomoći se trebaju trebaju dostaviti u Kadrovsku  i opću službu Društva najkasnije do 12,00 sati  dana 27.06.2012.

Dioničari, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici, dužni su se javiti na mjesto održavanja Glavne skupštine najmanje 30 minuta prije zakazanog početka, radi upisa u listi prisutnih.

 

                                                                SELK d.d. Kutina

 

 

 

 

 

 


Povratak na vijesti
Copyright © 2010 Selk d.d.